Algemene voorwaarden produrazorgadvies 6 februari 2020

Algemene voorwaarden

Logo Produra zorgadvies transparant

 

Algemene Voorwaarden

Produra Zorgadvies, Mauritslaan 49, 6129EL Urmond, vertegenwoordigd door D.E.J.J.A. Bocken en R. Couwenbergh.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Produra Zorgadvies.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Produra

  Zorgadvies uit anderen hoofde worden verricht.

 • Beroepsverenigingen

  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer zijn opgesteld en de uitvoering van de werkzaamheden beschrijven. Opdrachtgever dient hiermee akkoord te gaan en dit schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in deze voorwaarden worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk geaffirmeerd.

  Artikel 2: Opdracht en uitvoering

 • De opdrachtnemer zal opdrachten uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen, die binnen de beroepsgroep mantelzorgmakelaars gehanteerd dienen te worden.

 • De opdrachtnemer bepaalt de wijze van uitvoering van de verleende opdracht. Opdrachtnemer zal zo mogelijk verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever in acht nemen in het uitvoeren van de opdracht.

 • Opdrachtgever voorziet Produra Zorgadvies tijdig van alle benodigde gegevens. Indien dit niet het geval is, heeft Produra Zorgadvies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging kunnen in rekening gebracht worden.

 • De opdrachtnemer heeft het recht externe partijen in te schakelen, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, indien het uitgangspunt bij alle partijen gelijk is; het zo optimaal uitvoeren van de opdracht.

 • De opdrachtnemer voert de opdrachten uit volgens de gedrags- en beroepsregels van Produra Zorgadvies en het gehanteerde privacy beleid van de organisatie.

 • De opdrachtnemer dient werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen in zowel de opdrachtbevestiging als de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dient er een tussentijds overleg plaats te vinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 • Indien er werkzaamheden duiden op aanwijzingen voor fraude, zal de opdrachtnemer daarover rapporteren aan de opdrachtgever.

 • De werkzaamheden van de opdracht worden gestart zodra alle benodigde gegevens aangeleverd zijn aan Produra Zorgadvies.

 • Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve termijnen. In overleg met de opdrachtgever zal besloten worden wat het vervolg zal zijn als een termijn verlengt wordt.

  Artikel 3: Wijziging opdracht/overeenkomsten

 • Het wijzigen of uitbreiden van werkzaamheden van een opdracht is enkel mogelijk in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 • Wijziging of uitbreiding van een opdracht/overeenkomst wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd in een overeenkomst.

 • Produra Zorgadvies dient de opdrachtgever te informeren over de gevolgen van de wijziging zoals termijn, tarief en prijs.

 • Indien beide partijen overeengekomen zijn dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt, dit gaat in samenspraak tussen Produra Zorgadvies en de opdrachtgever.

 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst veranderingen zal brengen in op financieel vlak, zal Produra Zorgadvies de opdrachtgever hierover ruim tevoren inlichten.

 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Produra Zorgadvies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 • In afwijking van lid 3 zal Produra Zorgadvies geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Produra Zorgadvies kunnen worden toegerekend.

  Artikel 4: Opzegging, ontbinding en opschorting Opzegging

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld voor het einde van de maand.

 • Indien Produra Zorgadvies de overeenkomst door opzegging beëindigd, is zij verplicht de opdrachtnemer mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.

 • Produra Zorgadvies dient werkzaamheden met zorg te beëindigen en een goede overdracht achter te laten aan begunstigde. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Kosten van de overdracht worden in rekening gebracht. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Produra Zorgadvies geen verplichting tot overdracht.

 • Produra Zorgadvies mag de overeenkomst direct opzeggen of annuleren als:

o opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
o opdrachtgever uitstel van betaling heeft aangevraagd;
o opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd; o er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,
o er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;

o opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken. Vorderingen aan Produra Zorgadvies zijn in deze gevallen direct opeisbaar.

• Produra Zorgadvies mag direct opzeggen als de opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert. Alle gemaakte kosten en arbeidstijd kunnen in rekening gebracht worden.

Ontbinding

Bij ontbinding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de vorderingen van opdrachtnemer direct opeisbaar. Opdrachtnemer heeft bij ontbinding recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.

Opschorten

Produra Zorgadvies mag haar verplichtingen opschorten als:

 • Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt;

 • Opdrachtgever twijfels achterlaat bij opdrachtnemer in verband met het nakomen van zijn/haar

  verplichtingen;

 • Er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaatsvinden waardoor Produra Zorgadvies

  de werkzaamheden niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;

 • Nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.

 • Produra Zorgadvies behoudt haar rechten uit de wet en de overeenkomst tussen opdrachtgever

  en opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtgever volledig voldaan zijn.

Produra Zorgadvies stelt zich niet aansprakelijk voor opgedane kosten ontstaan uit opschorting, ontbinding of opzegging.

Artikel 5: Overmacht

Er is sprake van overmacht als opdrachtnemer verhinderd wordt door zowel voorziene als onvoorziene oorzaken, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen tijdig na te komen.

 • Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen.

 • Na een termijn van één maand heeft de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

  Artikel 6: Betaling, incasso

 • Binnen veertien dagen na de factuurdatum, dient de opdrachtgever het factuurbedrag aan opdrachtnemer te voldoen op de juiste bankgegevens, verstrekt door de opdrachtnemer.

 • Het factuurbedrag dient te worden betaald in Nederlandse valuta, zonder enig recht op korting.

 • Slechts in overleg kunnen facturen in contacten worden voldaan.

 • De vorderingen van Produra Zorgadvies op de opdrachtgever zijn direct opeisbaar in geval

  van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling.

 • Indien de opdrachtgever de factuur niet voldoet binnen de hierboven genoemde

  betaaltermijn, of binnen de nader overeengekomen termijn, dan pleegt opdrachtgever

  wettelijk verzuim.

 • Na de veertien dagen na de factuurdatum, wordt er een betaalherinnering per post gestuurd

  naar de opdrachtgever. Wederom dient dit factuurbedrag te worden voldaan binnen veertien dagen na de nieuwe factuurdatum. Na deze betaaltermijn schakelt Produra Zorgadvies het incassobureau in om het factuurbedrag onmiddellijk te vorderen van de opdrachtgever.

 • Indien Produra Zorgadvies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 • Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 • Produra Zorgadvies mag haar prijzen en tarieven aanpassen aan het begin van een nieuw

  kalenderjaar, met in achtneming van één maand.

  Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Produra Zorgadvies is enkel aansprakelijk voor directe schade, niet voor indirecte schade. Hiermee wordt bedoeld; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • Onder directe schade wordt verstaan; kosten voor de vaststelling van oorzaak en omvang van de schade, kosten die worden gemaakt om de schade van Produra Zorgadvies te herstellen volgens de overeenkomst, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, waarbij de opdrachtgever daadwerkelijk dient te bewijzen dat deze kosten inderdaad de schade beperkt hebben.

 • Produra Zorgadvies is slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal éénmaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • De omvang van de aansprakelijkheid is altijd beperkt tot bedrag dat de verzekering betaalt.

Artikel 8: Privacy

Produra Zorgadvies registreert persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en hun eventuele mantelzorgers, betrokken instanties, samenwerkende organisaties en medewerkers. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat niet meer wordt vastgelegd dan nodig voor een optimale bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Graag verwijzen wij u naar het privacyreglement van onze organisatie.

Artikel 9: Geheimhouding

Al wat Produra Zorgadvies ter kennis komt door samenwerkingsverbanden en/of werkzaamheden zal secuur worden behandeld en geheim gehouden worden. Opdrachtgevers gaan ermee akkoord dat Produra Zorgadvies informatie kan overleggen met samenwerkingspartners, met als uitgangspunt het optimaliseren van de dienstverlening van de opdrachtgever.

Artikel 10: Eigendom en recht

Op geschreven teksten, afbeeldingen en overeenkomsten van Produra Zorgadvies berust auteursrecht. Deze auteursrechten blijven altijd bij Produra Zorgadvies. Bij gebruik of publicatie van bovenstaande teksten, afbeeldingen en/of overeenkomsten dient een schriftelijke toestemming aangevraagd te worden. Produra Zorgadvies is gemachtigd om hiervoor een vergoeding te vragen. Hierbij is naamsvermelding verplicht, mits anders overeengekomen met Produra Zorgadvies. Bij het stilzwijgend kopiëren van teksten, afbeeldingen en overeenkomsten, mag Produra Zorgadvies een schadevergoeding eisen.

Artikel 11: Vrijwaring

 • Produra Zorgadvies is gevrijwaard voor aanspraken van derden, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 • Informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt door de opdrachtgever, zijn garandeert vrij van virussen en defecten

  Artikel 12: Klachtenprocedure

  Op alle protocollen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten en/of geschillen verwijzen wij u door naar onze klachtenregeling.

Logo Produra zorgadvies transparant
Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten
Neem contact op
Onze social media...
Onze keurmerken...
Aangesloten-bij-BCMB-en-BMZM-1